Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://poradnia-przemysl.com.pl prowadzony jest przez Poradnię Przemyśl, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego. Przed dokonaniem zakupu, klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Poradnia Przemyśl prowadząca sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym prezentowanym produkcie.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, telefonu oraz akceptacja Regulaminu.

§4 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo.
 3. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu jego przyjęcia i zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który jest ściśle związany z osobą konsumenta, np. personalizowane zamówienia.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Spory wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedawcy.