Zadania

Zasady działania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Przemyślu.

Poradnia obejmuje swoim działaniem dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców  placówek oświatowo-wychowawczych, mających swoją siedzibę na terenie miasta Przemyśla.

  1. Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
  2. Do zadań poradni należy w szczególności:

1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;

3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;

7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

III. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozę;

2) konsultację;

3) terapię;

4) psychoedukację;

5) rehabilitację;

6) doradztwo;

7) mediację;

8) interwencje w środowisku ucznia;

9) działalność profilaktyczną;

10) działalność informacyjną.

  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

2) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;

3) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

9) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

10) innych,  określonych w odrębnych przepisach.

  1. W Poradni działają zespoły orzekające powoływane przez dyrektora.

▫Zespoły orzekające wydają orzeczenia w sprawach:

O potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,           potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

▫ Zespoły orzekające wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

▫Zespoły wydają orzeczenia  oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

▫Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

▫Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

▫Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.