Wydawane dokumenty w poradni

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu wydajemy dokumenty:

  1. Informacje na temat wyników badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych,
  2. Opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
  3. Opinię o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  4. Opinię o specyficznych problemach w nauce tj. dysleksji, dysgrafii,dysortografii, dyskalkulii.
  5. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  7. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
  8.  i inne