Sposób załatwiania i przyjmowania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu.

           Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199).

W sprawach skarg i wniosków oraz innych spraw dyrektor poradni przyjmuje w środy od 11.00 do 13.00

pracownicy pedagogiczni przyjmują codziennie w godz. 800 – 1800  zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym publicznie z początkiem roku szkolnego

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje w godzinach :

od poniedziałku do piątku od 730 – 1530

wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 18.00

W sprawach orzeczniczych należy zgłaszać się w dniach:    wtorek Pan Kochmański Andrzej od 8.00 do 12.00, w środę Pani Szczygielska Maria od 8.00 do 12.00, czwartek Pan Kochmański od 13.00 do 16.00 i piątek Pani Szczygielska Maria od 10.30 do 14.30.

UWAGA:   Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii konieczne jest przeprowadzenie w  poradni  badania diagnostycznego na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy  (pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej)
Do wniosku ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia.
Na badania do poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.
Po złożeniu odpowiedniego wniosku ustala się terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi poradni.

W przypadku niezgloszenia się na badanie w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, wniosek nie będzie realizowany.

W celu wydania opinii po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej należy złożyć w Poradni stosowny wniosek , w tym dla ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dziecka przedszkolnego i w innych sprawach) wraz z opinią nauczyciela/wychowawcy o dziecku/uczniu   lub opinią nauczyciela-polonisty  –  albo opinią nauczyciela-przedszkola .

Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t. z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż w określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia                    o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego,
  • nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zespoły orzekające poradni wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w poradni stosowny wniosek:

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia o stanie zdrowia (jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, określające czas w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły)
  • jeżeli brak jest aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich przeprowadzenie. W takim przypadku procedura wydania orzeczenia ulega przedłużeniu.

W celu zgłoszenia dziecka do poradni na zajęcia terapeutyczne, lub w celu udzielenia mu innej formy pomocy należy złożyć WNIOSEK.

W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zajęciach w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, zajęcia nie będą kontynuowane.

Sprawy realizowane są w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne – na bieżąco.

Oświadczenie informacyjne
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) informujmy, że Administrator danych osobowych tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przemyślu ul Kapitulna 4 , zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców oraz dane osobowe pozostałych członków  rodziny wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.