Podstawy prawne działania poradni

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna działa w oparciu o:

  • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2015.2156 j.t.).
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.).
  • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199).
  • Dz.U z dnia 31 sierpnia 2017r. poz.1647
  • Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r.w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz.U.2002.223.1869 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2013.532).
  • Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014.1157).
  • Rozporządzenie MEN z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257).
  • Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz.U.2015.1113).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych ( Dz.U z dnia 14 września 2017r. Poz.1743)