Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Przemyślu oferuje następujące formy pracy realizowane
w roku szkolnym 2020/2021

 

DIAGNOZA

 

Psychologiczną

Pedagogiczną Logopedyczną

 

·        Rozwoju psychoruchowego

·        Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

·        Zaburzeń mowy

·        Uczniów z trudnościami w nauce

·        Uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniem

i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

·        Problemów rozwoju psychoseksualnego

·        Wspomagająca wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności

 

 

Cały rok

 

TERAPIA

 

·        Terapia indywidualna

·        Terapia grupowa

(prowadzone w modalnościach: Gestalt, Terapia Psychodynamiczna,)

·        Terapia rodzinna  (Terapia Systemowa)

·        Terapia pedagogiczna

·        Terapia logopedyczna

·         Socjoterapia

 

 

Cały rok

 

PROFILAKTYKA

 

·        Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

·        Zajęcia dla rodziców z zakresu profilaktyki trudności rozwojowych

 

 

Cały rok

 

 

 

ORZECZNICTWO

 

·        Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

·        Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego

·        Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

·        Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

DORADZTWO EDUKACYJNE

I ZAWODOWE

 

 

 

·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół podstawowych

·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla uczniów szkół średnich

·        Doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka

·        Badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów

·        Konsultacje dla innych doradców zawodowych

 

 

Cały rok
 

MEDIACJE

 

·        Mediacje rodzinne

·        Mediacje rówieśnicze

·         Inne w zależności od potrzeb

 

 

Cały rok

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

·        Wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców
w sytuacji kryzysu

·        Wsparcie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w sytuacji kryzysu

 

 

Cały rok

 

PORADNICTWO

PSYCHOEDUKACJA

 

 

Wsparcie klientów w zależności od potrzeb

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy tworzy i realizuje zespół w składzie:

P

S

Y

C

H

O

L

O

G

O

W

I

E

 

mgr Joanna Bielówka

mgr Anna Harań

mgr Andrzej Kochmański

mgr Justyna Koziak

mgr Karolina Łaniusz

mgr Joanna Markin

mgr Beata Opacka

mgr Hanna Palich

mgr Lucyna Piętal

mgr Maria Szczygielska

 

P

E

D

A

G

O

D

Z

Y

 

 

mgr Anna Demkiewicz

mgr Joanna Gawrecka

mgr Bogusława Jakubiec

mgr Katarzyna Kmicikiewicz

mgr Małgorzata Malawska-Reszka

mgr Izabela Sitarz

 

 

 

LOGOPEDZI

 

mgr Renata Frankowska

mgr Joanna Mokrauz

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

mgr Bogusława Jakubiec

mgr inż. Halina Wiśniewska