Plan pracy na rok szkolny 2019/2020

Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Przemyślu oferuje następujące formy pracy realizowane
w roku szkolnym 2019/2020.

 

DIAGNOZA

 

Psychologiczną

Pedagogiczną Logopedyczną

 

·        Rozwoju psychoruchowego

·        Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

·        Zaburzeń mowy

·        Uczniów z trudnościami w nauce

·        Uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniem

i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

·        Problemów rozwoju psychoseksualnego

·        Wspomagająca wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności

 

 

Cały rok

 

TERAPIA

 

·        Terapia indywidualna

·        Terapia grupowa

(prowadzone w modalnościach: Gestalt, Terapia Psychodynamiczna,)

·        Terapia rodzinna  (Terapia Systemowa)

·        Terapia pedagogiczna

·        Terapia logopedyczna

·         Socjoterapia

 

 

Cały rok

 

PROFILAKTYKA

 

·        Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

·        Zajęcia dla rodziców z zakresu profilaktyki trudności rozwojowych

 

 

Cały rok

 

 

 

ORZECZNICTWO

 

·        Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

·        Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego

·        Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

·        Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

DORADZTWO EDUKACYJNE

I ZAWODOWE

 

 

 

·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół podstawowych

·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla uczniów szkół średnich

·        Doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka

·        Badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów

·        Konsultacje dla innych doradców zawodowych

 

 

Cały rok
 

MEDIACJE

 

·        Mediacje rodzinne

·        Mediacje rówieśnicze

·         Inne w zależności od potrzeb

 

 

Cały rok

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

·        Wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców
w sytuacji kryzysu

·        Wsparcie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w sytuacji kryzysu

 

 

Cały rok

 

PORADNICTWO

PSYCHOEDUKACJA

 

 

·        Wsparcie klientów w zależności od potrzeb

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy tworzy i realizuje zespół w składzie:

P

S

Y

C

H

O

L

O

G

O

W

I

E

 

mgr Joanna Bielówka

mgr Anna Harań

mgr Andrzej Kochmański

mgr Justyna Koziak

mgr Karolina Łaniusz

mgr Joanna Markin

mgr Beata Opacka

mgr Hanna Palich

mgr Lucyna Piętal

mgr Maria Szczygielska

 

P

E

D

A

G

O

D

Z

Y

 

 

mgr Anna Demkiewicz

mgr Joanna Gawrecka

mgr Bogusława Jakubiec

mgr Katarzyna Kmicikiewicz

mgr Małgorzata Malawska-Reszka

mgr Izabela Sitarz

 

 

 

LOGOPEDZI

 

mgr Renata Frankowska

mgr Joanna Mokrauz

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

mgr Bogusława Jakubiec

mgr inż. Halina Wiśniewska

 

OFERTA

PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEMYŚLU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

FORMY GRUPOWE

SOCJOTERAPIA

Karolina Łaniusz

Anna Demkiewicz

Diagnoza systemu klasowego
i interwencja na rzecz bezpieczeństwa uczniów
Uczniowie klas II-VIII szkół podstawowych

(do uzgodnienia ze szkołami; 3×3 godziny zajęć + spotkanie z nauczycielami

cały rok
Joanna Markin

Joanna Bielówka

Warsztaty umiejętności społecznych:

„Ferie z psychologią”

 

Uczniowie klas VII-VIII I półrocze
Joanna Bielówka Joanna Markin

 

Warsztaty umiejętności społecznych:

„Ferie z psychologią”

 

Uczniowie klas V-VI I półrocze
Joanna Markin

Joanna Bielówka

 

Trening umiejętności społecznych Uczniowie szkół średnich II półrocze
Justyna Koziak Trening umiejętności  społecznych

 

Uczniowie klasy I szkoły średniej II półrocze
Justyna Koziak Warsztaty:
„Oswoić nieśmiałość” 
Dla dzieci przedszkolnych I półrocze

 

TERAPIA

Izabela Sitarz Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

„Idę do szkoły”

Dzieci 7 letnie sierpień 2020 r.
Izabela Sitarz Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Uczniowie klas I szkoły podstawowej cały rok
Renata Frankowska

Katarzyna Kmicikiewicz

 

Zajęcia ogólnorozwojowe Dzieci 6 letnie cały rok
Karolina Łaniusz Warsztaty/prelekcja: „Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci
i młodzieży” 
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej cały rok

 

BADANIA PRZESIEWOWE

Renata Frankowska

Katarzyna Kmicikiewicz

 

Badania przesiewowe, logopedyczne Dzieci 5-6 letnie cały rok
Joanna Gawrecka

Magdalena Danieluk

 

Badania przesiewowe:

„Skalą ryzyka dysleksji”

Dzieci, rodzice II semestr
Joanna Mokrauz

Małgorzata

Malawska-Reszka

 

Badania przesiewowe kompetencji językowych Dzieci klas I-III szkoły podstawowej I półrocze

 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW

Joanna Gawrecka

Magdalena Danieluk

Warsztaty:

„Szkoła dla rodziców
i wychowawców” część I i II

 

Zainteresowane osoby: rodzice i nauczyciele

 

I semestr

 

 

Joanna Markin Grupa wsparcia o charakterze  superwizyjnym ·         Dla psychologów i pedagogów szkolnych

·         Dla wychowawców MOS

cały rok
Joanna Markin

Andrzej Kochmański

Prelekcja w ramach Akademii Poradni: „Rozumienie terminów i definicji  z obszaru  rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży”

 

Dla pedagogów
i zainteresowanych wychowawców
I półrocze
Hanna Palich Profilaktyka zachowań kryzysowych

(próby suicydalne); rozpoznawanie kryzysów emocjonalnych u młodzieży

 

Zainteresowani nauczyciele szkół średnich cały rok
Joanna Markin

Hanna Palich

 

Warsztaty:

„Zjawisko przemocy
i konfliktu w rodzinie”

 

Dla kuratorów sądowych I półrocze
Anna Demkiewicz Prowadzenie mediacji
w konflikcie nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel 
Dla zainteresowanych cały rok
Joanna Mokrauz

Joanna Markin

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wspomaganie rodzica

 

Rodzice, słuchacze szkoły rodzenia cały rok
Lucyna Piętal Prelekcja: „Wychowanie do wolności” (w ramach profilaktyki uzależnień)

 

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy I półrocze
Joanna Mokrauz

Małgorzata Malawska-Reszka

 

 

 

Spotkania informacyjne z innymi placówkami pracującymi na rzecz małego dziecka w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (OWI, OREW, Poradni Autyzmu, i inn.).

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Bogusława  Jakubiec Warsztaty samopoznania w kontekście wyboru szkoły, zawodu: „Mój herb” Uczniowie klas VIII cały rok

 

 

 

Bogusława  Jakubiec Warsztaty: „Czynniki warunkujące trafny wybór szkoły, zawodu” Uczniowie klas VIII cały rok
Bogusława  Jakubiec Spotkanie szkoleniowe: „Uczeń niepełnosprawny w szkole i przyszłej pracy” Doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni II semestr

 

PSYCHOEDUKACJA/PSYCHOTERAPIA

Anna Demkiewicz Mediacje rówieśnicze Dla uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klasa, uczniowie szkół średnich)

 

I półrocze
Anna Demkiewicz

Karolina Łaniusz

Warsztaty:

„Jak szybko i skutecznie się uczyć”

Dla uczniów klas IV-VIII I semestr
Joanna Markin Warsztaty/prelekcja: „Zatruty język, o hejcie w internecie”

 

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich cały rok

 

  • Na każdą formę pracy prosimy składać pisemne zgłoszenia adresowane do Dyrektora Poradni.

 

  • Osoby zainteresowane wymienionymi formami proszone są o kontakt z sekretariatem poradni lub osobami prowadzącymi.

Kontakt: (16) 678 37 94, 884 000 220, e-mail: [email protected]

ZAPRASZAMY.