Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

 • Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w PrzemyśluDyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Przemyślu oferuje następujące formy pracy realizowane
  w roku szkolnym 2018/2019.

   

   

  DIAGNOZA

   

  Psychologiczną

  Pedagogiczną Logopedyczną

   

  ·        Rozwoju psychoruchowego

  ·        Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

  ·        Zaburzeń mowy

  ·        Uczniów z trudnościami w nauce

  ·        Uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniem

  i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

  ·        Problemów rozwoju psychoseksualnego

  ·        Wspomagająca wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności

   

   

  Cały rok

   

  TERAPIA

   

  ·        Terapia indywidualna

  ·        Terapia grupowa

  (prowadzoną w modalnościach: Gestalt, Terapia Psychodynamiczna,)

  ·        Terapia rodzinna  (Terapia Systemowa)

  ·        Terapia pedagogiczna

  ·        Terapia logopedyczna

  ·         Socjoterapia

   

   

  Cały rok

   

  PROFILAKTYKA

   

  ·        Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

  ·        Zajęcia dla rodziców z zakresu profilaktyki trudności rozwojowych

   

   

  Cały rok

   

   

   

  ORZECZNICTWO

   

  ·        Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

  ·        Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego

  ·        Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

  ·        Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

   

   

   

  Cały rok

   

   

   

   

   

  DORADZTWO EDUKACYJNE

  I ZAWODOWE

   

   

   

  ·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla gimnazjalistów

  ·        Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  ·        Doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka

  ·        Badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów

  ·        Konsultacje dla innych doradców zawodowych

   

   

  Cały rok
   

   

  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

   

  W poradni funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób chcących zasięgnąć informacji na temat zjawiska DDA oraz problemów dotyczących uzależnień. Czynny w każdy poniedziałek  od godziny 16:00.

  Terapeuta uzależnień: mgr Anna Czech

   

   

  Cały rok

   

  MEDIACJE

   

  ·        Mediacje rodzinne

  ·        Mediacje rówieśnicze

  ·         Inne w zależności od potrzeb

   

   

  Cały rok

   

  INTERWENCJA KRYZYSOWA

   

  ·        Wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców w sytuacji kryzysu

  ·        Wsparcie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w sytuacji ryzysu

   

   

  Cały rok

   

  PORADNICTWO

  PSYCHOEDUKACJA

   

  ·        Wsparcie klientów w zależności od potrzeb

   

  Cały rok

   

  Plan pracy tworzy i realizuje zespół w składzie:

  P

  S

  Y

  C

  H

  O

  L

  O

  G

  O

  W

  I

  E

   

  mgr Anna Harań

  mgr Andrzej Kochmański

  mgr Elżbieta Korkosz-Wiśniowska

  mgr Justyna Koziak

  mgr Joanna Bielówka

  mgr Joanna Markin

  mgr Beata Opacka

  mgr Hanna Palich

  mgr Lucyna Piętal

  mgr Maria Szczygielska

   

   

   

  P

  E

  D

  A

  G

  O

  D

  Z

  Y

   

   

  mgr Joanna Gawrecka

  mgr Danuta Ignaczewska

  mgr Bogusława Jakubiec

  mgr Katarzyna Kmicikiewicz

  mgr Małgorzata Malawska-Reszka

  mgr Izabela Sitarz

   

   

  LOGOPEDZI mgr Renata Frankowska

  mgr Joanna Mokrauz

  DORADZTWO ZAWODOWE mgr Bogusława Jakubiec

  mgr inż. Halina Wiśniewska

   

   

  PLAN PRACY

  PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEMYŚLU

  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  FORMY GRUPOWE

   

  LOGOPEDIA

  Renata Frankowska

  Katarzyna Kmicikiewicz

  Grupowe zajęcia logopedyczno-pedagogiczne stymulujące rozwój dzieci

   

  dzieci 5-6 letnie I półrocze
  Renata Frankowska

  Katarzyna Kmicikiewicz

   

  Badania przesiewowe

   

  dzieci 5-6 letnie Cały rok
  Renata Frankowska

  Joanna Gawrecka

   

  Zajęcia grupowe: terapia ręki dzieci 5-6 letnie II półrocze
  Joanna Mokrauz Wczesna profilaktyka logopedyczna

   

  Rodzice dzieci małych Cały rok

   

  SOCJOTERAPIA

  Justyna Koziak Warsztaty umiejętności społecznych

   

  Uczniowie klas V-VII I półrocze
  Joanna Markin Warsztaty umiejętności społecznych

   

  Uczniowie klas VII-VIII II półrocze

   

  TERAPIA

  Katarzyna Kmicikiewicz Indywidualna terapia pedagogiczna

   

  Dzieci klas I-VIII Cały rok
  Małgorzata Malawska-Reszka Zajęcia „Ortograffiti” Uczniowie klas IV Cały rok

   

  BADANIA PRZESIEWOWE

  Renata Frankowska

  Joanna Gawrecka

   

  Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń motoryki dzieci 5-6 letnie II półrocze
  Joanna Mokrauz Przesiewowe badania sprawności językowej Uczniowie przedszkoli i szkół Zgodnie z zapotrzebowaniem

   

   

  ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW

  Joanna Gawrecka

   

  Warsztaty: Szkoła dla rodziców Zainteresowane osoby

   

  Cały rok

   

   

  Danuta Ignaczewska Warsztaty: Szkoła dla rodziców Zainteresowane osoby

   

  I półrocze
  Joanna Markin Grupa wsparcia o charakterze  superwizyjnym ·        Dla psychologów i pedagogów szkolnych

  ·        Dla wychowawców MOS

  Cały rok
  Lucyna Piętal Prelekcja: Praktyczne aspekty realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Dyrektorzy przedszkoli Październik 2018
  Izabela Sitarz Prelekcja na temat współpracy  społeczności przedszkolnej (wychowawcy, rodzice) z poradnią

   

  Zainteresowani rodzice przedszkola nr 14 II półrocze
  Hanna Palich Superwizja dla nauczycieli Zainteresowani nauczyciele Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu

   

  Cały rok

   

  DORADZTWO ZAWODOWE

  Bogusława  Jakubiec Doradztwo edukacyjno-zawodowe

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia warsztatowe

   

   

   

   

   

   

   

  Poradnictwo dla rodziców

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wspomaganie nauczycieli w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.

   

   

  Grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych

  dla uczniów (indywidualne i grupowe):  wspieranie uczniów w procesie       podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

   

  dla uczniów klas III Gimnazjum i VIII SP z zakresu przygotowania do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej

   

   

  wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez  ich dzieci , także dzieci niepełnosprawne i przewlakle chore

   

   

  Konsultacje dla nauczycieli

  Cały rok

   

   

   

   

   

  Cały rok

   

   

   

   

   

   

   

  Cały rok

   

   

   

   

   

  Cały rok

   

   

   

   

   

  Cały rok

   

   

   

  Cały rok

   

   

  PSYCHOEDUKACJA/PSYCHOTERAPIA

  Joanna Bielówka Warsztat: Jak uwolnić emocje poprzez pracę
  z ciałem
  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

   

  I półrocze
  Hanna Palich

   

  Prelekcja na temat: psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie

   

  Dla asystentów rodzinnych I półrocze
  Joanna Markin Szkoła rodzenia: Kształtowanie konstruktywnych postaw rodzicielskich

   

  Zainteresowani przyszli rodzice I i II półrocze
  Elżbieta Korkosz

   

  Joanna Bielówka

   

  Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi

   

  Uczniowie szkoły podstawowej I półrocze
  Justyna Koziak Grupa wsparcia dla kobiet po doświadczeniach przemocy

   

  rodzice II półrocze
  Anna Harań Terapia wspomagająca rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku 6-12 lat

   

  Dla dzieci i rodziców Cały rok

   

  Osoby zainteresowane wymienionymi formami proszone są o kontakt z sekretariatem poradni lub osobami prowadzącymi.

  Kontakt: (16) 678 37 94, 884 000 220, e-mail: [email protected]

  ZAPRASZAMY.