Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Przemyślu oferuje następujące formy pracy realizowane
w roku szkolnym 2017/2018.

DIAGNOZA

 Psychologiczna

Pedagogiczna

Logopedyczna

·         Rozwoju psychoruchowego

·         Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

·         Zaburzeń mowy

·         Uczniów z trudnościami w nauce

·         Uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniem

i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

·         Problemów rozwoju psychoseksualnego

·         Wspomagająca wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności

 

 

Cały rok

 TERAPIA ·         Terapia indywidualna

·         Terapia grupowa

(prowadzoną w modalnościach: Gestalt, Terapia Psychodynamiczna)

·         Terapia rodzinna  (Terapia Systemowa)

·         Terapia pedagogiczna

·         Terapia logopedyczna

·         Socjoterapia

 

 

Cały rok

 PROFILAKTYKA ·         Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

·         Zajęcia dla rodziców z zakresu profilaktyki trudności rozwojowych

 

 

Cały rok

 

 

ORZECZNICTWO ·         Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

·         Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego

·         Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

·         Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

 

Cały rok

 

 

 

 DORADZTWO EDUKACYJNE

I ZAWODOWE

 

·         Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla gimnazjalistów

·         Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjne i  zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

·         Doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka

·         Badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów

·         Konsultacje dla innych doradców zawodowych

 

 

Cały rok
 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W poradni funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób chcących zasięgnąć informacji na temat zjawiska DDA oraz problemów dotyczących uzależnień. Czynny w każdy poniedziałek  od godziny 15:00.

Psycholog terapeuta uzależnień: mgr Anna Czech-Wójcik

 

 

Cały rok

 MEDIACJE ·         Mediacje rodzinne

·         Mediacje rówieśnicze

·         Inne w zależności od potrzeb

 

 

Cały rok

 INTERWENCJA KRYZYSOWA ·         Wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców w sytuacji kryzysu

 

 

Cały rok

 PORADNICTWO

PSYCHOEDUKACJA

 

·         Wsparcie klientów w zależności od potrzeb  

Cały rok

FORMY GRUPOWE REALIZOWANE W PORADNI ORAZ W PLACÓWKACH

LOGOPEDIA

Renata Frankowska

 

Joanna Gawrecka

 

Grupowe zajęcia logopedyczno-pedagogiczne rozwijające funkcje słuchowo-językowe

 

Dzieci 5-6 letnie Cały rok

SOCJOTERAPIA

Joanna Markin Warsztat:

„Jak żyć w grupie i przetrwać.”

 

Dla chętnych uczniów gimnazjum II Półrocze

TERAPIA  PEDAGOGICNA

Katarzyna Kmicikiewicz Grupa dla uczniów:

„Terapia funkcji poznawczych metodą Feuersteina Instrumental Enrichment”.

 

Dzieci od 9 roku życia Cały rok
Małgorzata Malawska-Reszka Warsztaty: „Ortograffiti” Kontynuacja zajęć dla uczniów klasy V SP

 

I półrocze

BADANIA PRZESIEWOWE

Renata Frankowska

 

Joanna Mokrauz

 

Badania przesiewowe logopedyczne Zainteresowane przedszkola I półrocze
Renata Frankowska

 

Joanna Gawrecka

Warsztaty pilotażowe: „Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych”

 

Dla wybranych przedszkoli II półrocze

 ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW

Elżbieta Korkosz Prelekcja na temat zaburzeń odżywiania u małych dzieci z elementami superwizji przypadków

Akademia Poradni

 

Zainteresowane osoby pracujące z małymi dziećmi w przedszkolach I półrocze
Joanna Gawrecka

 

Beata Opacka

Warsztaty: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zainteresowane osoby

 

I półrocze

(godziny do południa)

 

Joanna Markin Grupa wsparcia o charakterze  superwizyjnym

 

Grupa wsparcia o charakterze  superwizyjnym

 

Dla psychologów
i pedagogów szkolnych(dwie grupy)

Dla pedagogów MOS

w Przemyślu

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Danuta Ignaczewska

 

Izabela Sitarz

Warsztaty dla mamy i taty: „Rola zabawy w życiu dziecka”.

 

Zainteresowani rodzice dzieci przedszkolnych I półrocze
Maria Szczygielska Wykład: „Problematyka okresu dorastania”.

Akademia Poradni

 

Dla wychowawców MOS w Przemyślu,

ul. Krasińskiego

I półrocze
Joanna Mokrauz

 

Elżbieta Korkosz

Warsztat: „Wczesne wykrywanie  zaburzeń autystycznych w  przedszkolu”

 

 Akademia Poradni

 

Interwizyjne wypracowanie materiału pomocniczego dla nauczycieli przedszkoli II półrocze
Hanna Palich Wykład: „Przeniesienie jako aspekt relacyjny w sytuacji pomocowej pedagoga i psychologa szkolnego.”

Akademia Poradni

 

Dla pedagogów i psychologów szkolnych. II półrocze
Katarzyna Kmicikiewicz

 

Danuta Ignaczewska

Warsztaty: „Dziecko uzdolnione. Diagnoza i wspomaganie z zastosowaniem Testu Uzdolnień Wielorakich”.

 

Zainteresowani nauczyciele klas I-II oraz IV-VI. I semestr
Andrzej Kochmański Prelekcja: „Socjalizacja seksualna. Jak rozmawiać z nastolatkami o inicjacji i nie tylko”.

 Akademia Poradni

 

Dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych II półrocze

 DORADZTWO ZAWODOWE

Bogusława  Jakubiec Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty: „Dziecko niepełnosprawne i przewlekle chore – czynniki warunkujące trafny wybór zawodu i szkoły”

Poradnictwo dla rodziców

Grupa wsparcia o charakterze interwizyjnym

Wspomaganie nauczycieli
w zakresie orientacji
i poradnictwa zawodowego)

 

dla uczniów klas VII SP, III Gimnazjum (indywidualne i grupowe):  wspieranie uczniów w procesie       podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez  ich dzieci

rodzice uczniów z problemami zdrowotnymi

 

 

 

 

dla szkolnych doradców zawodowych

konsultacje dla nauczycieli

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 PSYCHOEDUKACJA/PSYCHOTERAPIA

Joanna Mokrauz

 

Joanna Markin

Prelekcja: „Wczesna profilaktyka logopedyczna

i kształtowanie postaw rodzicielskich we wczesnych miesiącach życia dziecka”

 

Dla przyszłych rodziców (we współpracy z przychodnią położniczą)

 

Cały rok
Hanna Palich

 

Joanna Markin

Warsztat: „Konstruktywne mechanizmy adaptacyjne nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości zawodowej.”

 

Dla zainteresowanych nauczycieli I półrocze
Elżbieta Korkosz Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi

 

 

Uczniowie I-III klasy II półrocze
Anna Łaniusz

 

Beata Opacka

Warsztat:

„Ferie z psychologią”.

 

Dla chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych I półrocze
Małgorzata Malawska-Reszka

 

Joanna Mokrauz

 

Warsztaty szkoleniowe na temat autyzmu Dla nauczycieli, rodziców i dzieci w wybranym przedszkolu I półrocze

PROFILAKTYKA

Joanna Markin Warsztaty: „Jak realizować treści profilaktyczne w ramach zajęć sportowych” Dla nauczycieli wychowania fizycznego

(we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych UM)

 

I półrocze
Joanna Markin

 

Hanna Palich

 

Warsztat: „Profilaktyka stresu przedmaturalnego” Dla chętnych maturzystów II półrocze

PONADTO :

  • Uczestniczymy w zespołach psychologiczno-pedagogicznych organizowanych przez szkoły, przedszkola placówki;
  • Oferujemy wsparcie wszystkim placówkom w sytuacjach kryzysu, konfliktu, specyficznych potrzeb;
  • Przeprowadzamy warsztaty i szkolenia na zgłaszane tematy dla uczniów, nauczycieli (w tym rad pedagogicznych), rodziców.

 Osoby zainteresowane wymienionymi formami proszone są o kontakt
z sekretariatem poradni lub osobami prowadzącymi.

Kontakt: (16) 678 37 94, 884 000 220, e-mail: [email protected]

ZAPRASZAMY