Podstawy prawne działania poradni

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna działa w oparciu o:

Akty prawne

– Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743 ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1280)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2017 poz. 1616 ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. 2020 poz.1309)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 ze zm.)

-Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawieogłoszenia jednolitego  tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych (Dz.U. 2020 poz. 1552)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019
poz. 373)